کارت ورودی آنالوگ

مشخصات کد فنی
SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, NON-ISOLATED
16 AI, RESOLUTION 13 BITS,
+/-10V, +/-20MA, 4 - 20MA
20 MS MODULE UPDATE
6ES7431-0HH00-0AB0
SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
6ES7431-1KF00-0AB0
SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./
THERMOEL/PT100
6ES7431-1KF10-0AB0
SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
0.416 MS SCAN TIME
6ES7431-1KF20-0AB0
SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION,
U/I/THERMOEL., OPTIC. ISOLATED
W. 1 POINT PER COMMON, DIAGN.,
ALARM, 20 MS MODULE UPDATE
6ES7431-7KF00-0AB0
SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION,
RESIST./PT100/NI100
OPTIC. ISOLATED, DIAGNOSTIC,
ALARM, 20 MS MODULE UPDATE
6ES7431-7KF10-0AB0
SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 16 AI,
16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./
THERMOEL./PT100,ALARM,DIAGNOST.
6ES7431-7QH00-0AB0

 

نظرات