کارت آنالوگ

مشخصات کد فنی
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 4 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)
6ES7231-4HD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231, 8 AI,
+/-10V, +/-5V, +/-2.5V,
OR 0-20MA/4-20 MA,
12 BIT + SIGN  OR (13 BIT ADC)
6ES7231-4HF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT
SB 1231, 1 AI,
+/- 10V DC (12 BIT RES.) OR
0 - 20 MA
6ES7231-4HA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231 RTD, 4 X  AI RTD MODULE
6ES7231-5PD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT,
SM 1231RTD, 8 X AI RTD MODULE,
6ES7231-5PF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 2 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION,
OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
6ES7232-4HB32-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 4 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION,
OR 0 - 20 MA/4 - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
6ES7232-4HD32-0XB0
SIMATIC S7-1200,  ANALOG OUTPUT
SB 1232, 1 AO,
+/- 10VDC (12 BIT RES.) OR
0 - 20 MA (11 BIT RES)
6ES7232-4HA30-0XB0
SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O
SM 1234, 4 AI / 2 AO,
+/-10V, 14 BIT RESOLUTION
OR 0(4) - 20 MA,
13 BIT RESOLUTION
6ES7234-4HE32-0XB0

 

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: