میکرومستر سری 430

مشخصات سه فاز بدون فیلتر
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER  7.5 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
245 X 185 X 195 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD27-5CA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER  11 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
245 X 185 X 195 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD31-1CA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER  15 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
245 X 185 X 195 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD31-5CA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
520 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD31-8DA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 22 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
520 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD32-2DA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 30 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
520 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD33-0DA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 37 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
650 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD33-7EA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 45 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
650 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD34-5EA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 55 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
850 X 350 X 320 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD35-5FA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 75 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
850 X 350 X 320 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD37-5FA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 90 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
850 X 350 X 320 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD38-8FA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 110 KW
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S
1400 X 326 X 356 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD41-1FA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 132 KW
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S
1400 X 326 X 356 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD41-3FA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 160 KW
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S
1533 X 326 X 545 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD41-6GA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 200 KW
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S
1533 X 326 X 545 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD42-0GA0
MICROMASTER 430
WITHOUT FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 250 KW
OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S
1533 X 326 X 545 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2UD42-5GA0
مشخصات سه فاز با فیلتر داخلی
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER  7.5 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
245 X 185 X 195 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD27-5CA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER  11 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
245 X 185 X 195 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD31-1CA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER  15 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
245 X 185 X 195 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD31-5CA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
520 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD31-8DA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 22 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
520 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD32-2DA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 30 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
520 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD33-0DA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 37 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
650 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD33-7EA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 45 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
650 X 275 X 245 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD34-5EA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 55 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
1150 X 350 X 320 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD35-5FA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 75 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
1150 X 350 X 320 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD37-5FA0
MICROMASTER 430
WITH BUILT-IN CLASS A FILTER
3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ
SQUARED TORQUE POWER 90 KW
OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S
1150 X 350 X 320 (H X W X D)
PROTECTION IP20
AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C
WITHOUT AOP/BOP
6SE6430-2AD38-8FA0
مشخصات لوازم جانبی
MICROMASTER 4
BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2)
6SE6400-0BE00-0AA1
MICROMASTER 4
PROFIBUS MODULE
6SE6400-1PB00-0AA0
MICROMASTER 4
PC - INVERTER CONNECTION KIT
6SE6400-1PC00-0AA0
MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLE
INVERTER DOOR MOUNTING KIT
6SE6400-0PM00-0AA0

 

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: