سافت استارتر آنالوگ

مشخصات سافت استارتر آنالوگ بدون حفاظت داخلی
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
3.6A, 1.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3013-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
6.5A, 3KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3014-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
9A, 4KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3016-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3017-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S00,
17.6A, 7.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3018-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
25A, 11KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3026-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3027-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3028-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2,
45A, 22KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3036-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2,
63A, 30KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3037-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S2,
72A, 37KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3038-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
80A, 45KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3046-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGREES,
200-480V AC, 110-230V AC/DC,
SCREW TERMINALS
3RW3047-1BB14
مشخصات سافت استارتر آنالوگ با حفاظت کامل
SIRIUS SOFT STARTER, S0,
12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4024-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0,
25A, 11KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4026-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0,
32A, 15KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4027-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S0,
38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4028-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S2,
45A, 22KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4036-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S2,
63A, 30KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4037-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S2,
72A, 37KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4038-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S3,
80A, 45KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4046-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S3,
106A, 55KW/400V, 40 DEGR.,
AC 200-480V, AC/DC 110-230V,
SCREW TERMINALS
3RW4047-1BB14
SIRIUS SOFT STARTER, S6,
134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC,
SCREW TERMINALS
3RW4055-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S6,
162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC,
SCREW TERMINALS
3RW4056-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12,
230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC,
SCREW TERMINALS
3RW4073-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12,
280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC,
SCREW TERMINALS
3RW4074-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12,
356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC,
SCREW TERMINALS
3RW4075-6BB44
SIRIUS SOFT STARTER, S12,
432 A, 250 KW/400 V, 40 DEG.,
200-460 V AC, 230 V AC,
SCREW TERMINALS
3RW4076-6BB44

 

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: